Zasady korzystania z serwisu Pozytywnie.com.pl. Znaczenie pojęć użytych w regulaminie:

1. Regulamin – dokumenty określające warunki korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników i właścicieli

2. Użytkownik – pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które korzystają z serwisu zgodnie z regulaminem mogą działać we własnym imieniu lub osoby prawne. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia i / lub osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

3. Serwis – portal dostępny pod adresem Pozytywnie.com.pl

4. Formularz rejestracyjny – elektroniczny dokument w serwisie, służący do rejestracji konta użytkownika w serwisie

5. Konto tworzone na podstawie rejestracji użytkownika w serwisie. W ramach konta użytkownicy mogą dodawać dane osobowe takie jak numer gadu-gadu, pseudonim, dane osobowe naszej klasy, dane osobowe na Facebooku.

6. Usługa – usługa świadczona przez Właściciela drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu Pozytywnie.com.pl oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem.

2. Założenie konta na Pozytywnie.com.pl nie różni się niczym od użytkownika:

-Zapoznał się z „Regulaminem” i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
-Zobowiązanie do korzystania z tej strony zgodnie z prawem.
– Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym przepisami.

3. Powyższe postanowienia to postanowienia, o których mowa w niniejszej zasadzie. Art. 8 „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Nazwa serwisu, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych udostępnione użytkownikom przez serwis podlegają ochronie prawnej.

Funkcje dostępne na stronie.

1. Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mogą:

a. Publikuj artykuły lub zdjęcia.
b. Dodaj animację.
c. Opublikuj film z youtube.com.
d. Głosuj na zdjęcia, animacje i filmy zamieszczone w serwisie.
e. Pisz komentarze do opublikowanych zdjęć, animacji i filmów.
f. Weź udział w konkursie.

2. Usługi świadczone w serwisie są bezpłatne lub płatne.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wszelkie usługi w serwisie. O wszelkich zmianach w zasadach płatności za usługę użytkownik zostanie jednak powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej przez właściciela na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji serwisu w dowolnym czasie.

III Moje warunki świadczenia usług i zasady odpowiedzialności.

1. Wymagania techniczne:

Konto e-mail.
b. Połącz z internetem.
do. Przeglądarka internetowa, która umożliwia wykonywanie skryptów Java i zapisuje pliki cookie.

2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu podczas korzystania z serwisu.

3. Użytkownik zobowiązuje się unikać wszelkich zachowań, które mogłyby utrudniać normalne działanie serwisu lub korzystać z jego funkcji.

4. W przypadku skorzystania z formularza rejestracyjnego użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności wykorzystywanie go do publikowania w serwisie treści naruszających prawo, zasady współżycia społecznego oraz niniejszy regulamin.

6. W przypadku prac publikowanych w serwisie użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. Zm.), 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16 kwietnia (Dz. U. 93.47.211 z późn. Zm.) I 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, art. 508) ze zmianami).

7. Użytkownik oświadcza, że ​​przysługują mu wszelkie prawa do wszystkich przesłanych treści (w szczególności zdjęć i tekstów), w szczególności prawa autorskie, oraz że prace te nie posiadają wad prawnych oraz nie naruszają żadnych praw osób trzecich i innych podmiotów (jeżeli te Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia wobec osób trzecich).

8. W razie potrzeby użytkownicy będą zobowiązani do zapłaty autorom i / lub wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom publikowanie utworów w serwisie.

9. Użytkownik udziela właścicielowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na czas nieokreślony do naprawy, kopiowania i rozpowszechniania materiałów zamieszczonych przez użytkownika w serwisie na wszystkich polach użytkowania w jakikolwiek sposób, a także w celach marketingowych i reklamowych.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w serwisie.

11. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości i stabilności serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ingerencje i szkody spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

12. W szczególnych okolicznościach, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu, właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do usług serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkownika oraz przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności serwisu. W takim przypadku właściciel nie ponosi odpowiedzialności za użytkownika.

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane i zamieszczane przez użytkowników. Treści publikowane przez użytkowników nie są opinią właściciela. .

14. W przypadku, gdy treści zgłoszone przez osobę trzecią naruszają prawo, zasadę współżycia społecznego, prawa osób trzecich oraz niniejszy regulamin, właściwy organ zastrzega sobie prawo do reklamacji treści w terminie 72 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia.

15. W celu zgłoszenia treści, o której mowa w pkt. 16, prosimy o napisanie e-maila na adres kontakt@Pozytywnie.com.pl, umieszczenie w treści wiadomości odnośnika z cytowaniem powyższej treści oraz wskazanie, jakie naruszenia miały miejsce.

16. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania użytkowników i osób trzecich lub wykorzystanie danych innych użytkowników w sposób niezgodny z celem serwisu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

17. Jeśli inni użytkownicy, osoby trzecie lub osoby trzecie zgłaszają roszczenia związane z publikacją zdjęć lub osobistych zdjęć tych użytkowników, osób trzecich lub osób trzecich, właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na użytkowniku, który opublikował kwestionowane zdjęcie lub obraz.

18. Nazwa użytkownika zamieszczona przez użytkownika na stronie internetowej nie odzwierciedla poglądów usługodawcy i nie powinna być równoznaczna z działaniami usługodawcy.

19. Jeśli usługodawca jest zobowiązany – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do zapłaty odszkodowania, grzywien lub grzywien związanych z roszczeniami osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu usługodawcy równowartości odszkodowania, grzywny lub grzywny. Użytkownik musi również niezwłocznie zwolnić usługodawcę z wszelkich strat lub zwrotu pisemnych kosztów poniesionych w związku z uzasadnionymi roszczeniami wyżej wymienionej osoby trzeciej.

20. Użytkownicy mogą usunąć swoje konto z portalu Pozytywnie.com.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej następujące dane na adres e-mail kontakt@Pozytywnie.com.pl:
– login
– e-mail

Konto zostanie usunięte w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia.

IV. Ochrona danych osobowych użytkownika i polityka prywatności.

1. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

2. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek użytkownik musi mieć możliwość skorzystania z tej funkcji

3. W ramach serwisu właściciel przetwarza następujące dane:

– nick (login)
– Adres e-mail.

4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników poprzez niezbędne środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i sprzętowej zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w serwisie.

5. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, w celu uzyskania zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również inne podmioty niż właściciel.

6. Właściciel ma prawo udostępnić tylko te dane osobowe, którymi zarządza, podmiotom upoważnionym przez obowiązujące przepisy prawa (np. Policja, sądy) w okolicznościach wynikających z określonego stanu prawnego lub przepisów.

7. W przypadku korzystania z serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa właściciel ma prawo do wykorzystania danych użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W powyższych przypadkach właściciel powiadomi użytkownika o zabronionych działaniach i poprosi o natychmiastowe zaprzestanie.

8. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu (w szczególności procesu autoryzacji). Pliki cookie nie będą używane do przechowywania ani przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych.

9. Pliki cookies używane są w celu uproszczenia lub anulowania danej operacji, w tym między innymi do zapamiętania danych wymaganych przez zalogowanego użytkownika, lepszego dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika oraz tworzenia i przeglądania statystyk. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę, a nie ich usuwanie.

V. Zbiór ostatecznych przepisów.

1. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 16 maja 2019 r.

2. Użytkownicy mogą uzyskać niniejszy regulamin pod adresem internetowym Pozytywnie.com.pl/regulamin/.

3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można przesyłać na adres drogą elektroniczną Email kontakt@Pozytywnie.com.pl. Właściciel serwisu Pozytywnie.com.pl dołoży wszelkich starań, aby użytkownik uwzględnił reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Usługodawca niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez wnioskodawcę.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.